Advies

Numaga Advies & Projectmanagement ondersteunt en adviseert u op het gebied van:

-          Civiele techniek

-          Milieuprojecten

-          Delfstoffen

-          Logistieke projecten

-          Omgevingsmanagement

 

Of het gaat om de ontwikkeling of herontwikkeling van stedelijke, binnenstedelijke of landelijke gebieden, zowel voor bovengrondse als voor ondergrondse infrastructuur. Numaga staat u bij in raad en daad.

 

Wij hebben ervaring met geïntegreerde contracten (Design, Build, Finance en Maintenance) en EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), vergunningverlening, bezwaarprocedures en inspraaktrajecten. Ook kunnen wij u helpen met het voeren van onderhandelingen en het begeleiden van aanbestedingen en inschrijvingsprocedures.

 

Belangrijke kernwaarden bij de adviezen van Numaga Advies & Projectmanagement zijn ‘life cycle costing’ (het inzichtelijk maken van investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten tot aan sloopkosten), functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

 

Afval-, rest-, en grondstoffen

Numaga Advies & Projectmanagement is specialist in management van grond-, bouw- en reststoffen. Wij werken volgens het principe van circulaire economie. Al in de beginfase houden wij er rekening mee dat de bestanddelen van een product in de toekomst opnieuw in het productieproces ingezet moeten kunnen worden. Numaga zorgt ervoor dat materialen duurzaam geproduceerd en maatschappelijk verantwoord toegepast worden.

 

Bijna iedere activiteit zorgt voor afvalstromen. Langzamerhand verandert het beeld van afvalstoffen in waardevolle grondstof. Reststoffen kunnen na bewerking een bron van waardevolle grondstoffen, energie of bouwstoffen zijn. Als hergebruik niet mogelijk is, is het van belang om reststromen op een verantwoorde en kosteneffectieve wijze te verwijderen en af te voeren.

 

Wij ondersteunen afvalverwerkende bedrijven en overheden bij de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde verwerking van afvalstoffen. Numaga ontwikkelt ook zelfstandig processen voor optimale verwerking van reststromen.

Voor afvalstoffen en grondstoffen gelden er tal van nationale en internationale wetten. Bij  grensoverschrijdend vervoer van afval in Europa zijn de EVOA (Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen) en de Eural voor afvalstoffencodes van kracht. Het toepassen van grond- en bouwstoffen in of op de bodem is daarentegen nationaal geregeld in het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK).

 

Numaga heeft specialistische kennis van deze regelgeving (EVOA, BKK). Wij ondersteunen u bij het zoeken naar de beste oplossing voor grond- en reststoffen. Wij verzorgen daarbij zowel de technische en inhoudelijke aspecten als het juridische kader. Daarnaast begeleiden wij bedrijven/projecten voor de certificering van grond- en bouwstoffen (BRL, beoordelingsrichtlijnen Nederland; eenheidsreglement gerecycleerde granulaten België).

 

Het werkgebied van Numaga Advies & Projectmanagement is heel Europa. Wij verzorgen, begeleiden en adviseren bij het overbrengen van afvalstoffen van het ene naar het andere Europees land.

 

Vergunningen en omgeving

Instellingen en bedrijven met een inrichting moeten voldoen aan een omgevingsvergunning (WABO) en/of het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Wij adviseren op basis van onze specifieke kennis van afval, randvoorzieningen (vloeistofdichte voorzieningen), logistieke processen, enzovoort. Numaga Advies & Projectmanagement biedt opdrachtgevers ondersteuning en verzorgt management van projecten bij afvalbedrijven, in het bedrijfsleven en bij de overheid. Wij zijn een verbindende schakel in de communicatie met belanghebbenden zoals stakeholders, vergunningverleners  en het bevoegd gezag.

Neem contact op